در تصمیم گیری های خانوادگی از فرزند تان نظر بخواهید:

به نظراتش علاقه نشان دهید تا به احساس راحتی بیشتری برسد.

اگر راجع به مسائل روزانه با فرزندتان گفت و گو کنید ، او هم در برابر مسائل جدی به شما روی می آورد و نظر شما را نیز جویا می شود.