برای ترغیب فرزندتان به خوردن صبحانه در کنار او صبحانه میل کنید. فرزند با مشاهده شما که در حال خوردن صبحانه هستید، گرایش  به صبحانه خوردن پیدا کرده و اهمیت صبحانه را در میابد