شکستن سنگ به ضربات مکرر چکش نیازمند است،
و نابود کردن افکار منفی به تکرار باورهای مثبت.