💙🍃🦋
🍃🍁
🦋
خدایا...

💚یادم بده آنقدر مشغول عیب‌های خودم باشم که عیب های دیگران رانبینم...

💛یادم بده اگر کسی را بد دیدم قضاوتش نکنم، درکش کنم...

💚یادم بده بدی دیدم "ببخشم" ولی بدی نکنم! چرا که نمیدانم بخشیده میشوم یا نه...

💛یادم بده اگر دلم شکست نفرین نکنم، دعا کنم، نتوانستم سکوت کنم...

💚یادم بده اگر سخت بگیرم "سخت میبینم"...

💛یادم بده به قضاوت کسی ننشینم چرا که در تاریکی همه شبیه هم هستیم...

💚یادم بده چشمانم را روی بدی‌ها و تلخی‌ها ببندم چرا که چشمان زیبا، بی‌شک زیبا می بینند...
   l