دوقلو در مدرسه

یکی از مشکلات دوقلوها این است که معمولا یکی فرمانده و دیگری فرمانبردار خواهد شد
بهتر است در محیط غیر خانه از هم جدا باشند. مثلا در یک مدرسه اما در کلاسهای جدا از هم. کودک فرمانده رو با کودکان بزرگتر از خودش هم بازی کرد و کودک فرمانبردار رو با کودکان کوچکتر از خودش هم بازی شود.


از مقایسه دو قلو ها به شدت پرهیز کنید؛ زیرا ممکن است آنها احساس تبعیض کنند. به عنوان مثال یکی از قل‌ها را «خوشگل من» و دیگری را «باهوش من» صدا نزنید زیرا ممکن است قل اول احساس کند حالا که زیباست پس باهوش نیست و برعکس. این صفت گذاردن بر روی بچه‌ها ممکن است موجب تخریب روانی شود.