جملات جادویی برای افزایش اعتمادبه نفس فرزند


1⃣. من به تو اعتماد دارم.

2⃣. حضور او در جمع خانواده را مهم بدانید. مثلا بگویید «وقتی خدا تو رو به ما داد، می دانست ما چه چیزی در زندگی احتیاج داریم»

3⃣. ببخشید عزیزم. می توانی من را به خاطر کاری که کردم ببخشی؟

4⃣.من تو را می بخشم. و دیگر این موضوع را مطرح نمی کنم. باشه؟

5⃣.امشب می خواهم فقط وقتم را با تو بگذرانم. چه کاری دوست داری که انجام بدهیم؟

6⃣. بله،امشب غذایی رو میپزم که دوستش داری.​

7⃣. از تو ممنون هستم.