😘 بوسیدن فرزند پرخاشگری او را کاهش می دهد.
😘بوسیدن فرزند انرژی های اضافی او را تخلیه می کند.
😘 بوسیدن فرزند باعث می شود رابطه عاطفی و روانی بین فرزند و والدین تقویت شود.
😘 بوسیدن فرزند باعث می شود که کودک در کنار والدین احساس امنیت بیشتری بکند.
😘 بوسیدن فرزند اشتهای روانی و غذایی او را افزایش می دهد.
😘 بوسیدن فرزند یک نوع تن آرامی را برای او فراهم می کند.
👌 هنگام بوسیدن💋 فرزند 👦می توان سفارش های لازم تربیتی و آموزشی را به او گوشزد کرد ( در این موقعیت همکاری کودک بالاست ).