■ تلاش کنید با صدای آرام و ملایم با فرزندتان صحبت کنید.

■ گاه آهسته حرف زدن والدین، کودکان را وادار به گوش دادن می کند.

■ بچه هاکلام آرام والدین رابهتر میپذیرند