تعدادمحورتقارن ومرکزتقارن

🌀 نقطه:یک مرکز تقارن داردوآن خودش است، وبی شمار محورتقارن دارد.

🌀 خط:بی شمار مرکزتقارن دارد،کلیه نقاطی که روی خط قرار دارند. بی شمار محور تقارن دارد.خطوطی که بر این نقاط می گذرند،

🌀ج (nضلعی منتظم):nمحور تقارن دارد،اگر nزوج باشدیک مرکز تقارن دارد،واگرnفردباشدمرکز تقارن ندارد.

🌀 نیم خط: نیم خط مرکز تقارن ندارد،ولی یک محور تقارن دارد.

🌀پاره خط:دومحور تقارن عمودبرهم دارد،یکی عمود منصف آن ودیگری خطی است که پاره خط جزیی ازآن است.ویک مرکز تقارن دارد.

♻️ نکته1:مثلث متساوی الساقین مرکزتقارن ندارد.

♻️ نکته2:مثلث متساوی الاضلاع مرکز تقارن ندارد.