‍ تربیت یعنی دادن حق انتخاب به فرزند

انتخاب کند نتیجه و پیامد آن را ببیند چه مثبت چه منفی

تا می توانید قبل از 12سال به فرزندانتان حق انتخاب بدهید وانتخاب صحیح را بیاموزید چون بعد از 12سالگی انتخاب های نوجوان شاید نتایج خطرناکی در پی داشته باشد