🔑۶ ڪلید طلایى

🍁✨دلے را نشکن؛
شاید ← خانه خدا باشد.

🍁✨ڪسے راتحقیر مڪن؛
شاید ← محبوب خدا باشد.

🍁✨از هیچ عبادتے دریغ مڪن؛
شاید ← ڪلید رضایت الله باشد.

🍁✨سر نماز اول وقت حاضر شو؛
شاید ← آخرین دیدارت با خدا باشد.

🍁✨هیچ گناهے را ڪوچک ندان؛
شاید ← خشم خدا در آن باشد.

🍁✨ازهیچ غمی ناله نڪن؛
شاید ← امتحانے ازسوے خدا باش