قبل از این که بچه ها را به سلاح علم مجهز کنیم باید مهربانی،
عشق و انسانیت را به آنها یاد داد.

خطر انسان مهربان برای هستی کمتر از خطر دانشمند نامهربان است .