⬅️⬅️روابط انسانی در آموزشگاه➡️➡️

مدرسه اثربخش و مساعد برای شکل گیری تعلیم و تربیت، مدرسه ای است که تمام عناصر و افراد موثر در آن یعنی مدیر، معلمان، دانش آموزان و اولیا می توانند بدون ترس و دلهره، عواطف و احساسات و خواسته های خود را بیان کنند و مدیر آموزشی خوب کسی است که جوّی به وجود آورد که افراد از روی میل و رغبت خود را به دیگران معرفی کنند. در چنین مدرسه ای، مدیر ضمن اینکه خود در معرفی و شناساندن خود پیش قدم  است، آموزش خودبیانی را به عنوان یکی از کارهای مهم خود در نظر می گیرد. او معتقد است که با این کار، زمینه های شناخت، علائق، استعدادها، شخصیت و نیازهای افراد فراهم می شود و برقراری روابط تسهیل می گردد. متاسفانه، برخی مدیران  مدارس جوّی به وجود می آورند که افراد تعمدا دست به خود سانسوری می زنند و در لاک خود فرو می روند و از ترس آن که از عواطف، احساسات، اسرار و رازهای آنها سوء استفاده شود، مهر سکوت بر لب می زنند و دنیای اطراف خود و دیگران را در پرده ای از ابهام و بیگانگی نسبت به خود فرو می برند.

منبع:
🔴 کتاب روابط انسانی در آموزشگاه
🔴 تالیف دکتر سیدمحمد میرکمالی